alt

Dyma Ni

Mae Meithrinfa Morlo mewn lleoliad cyfleus a hawdd ei gyrraedd I rieni sy’n teithio. Mae digon o awyr iach o’n cwpas a golygfeydd hyfryd. Mae lle parcio oddi ar y stryd a lleoedd chwaera allan diogel.

Agorwyd y Feithrinfa I blant ar Ebrill 19eg 2004. Mae’r feithrinfa’n adeilad newydd wedi’I godi’n bwrpasol. Croesawn blant ag anghenion penodol a byddwn yn gweithio’n agos a rhieni I sicrhau ein body n cyfarfod anghenion eich plentyn hyd eithaf ein gallu. Mae aelodau’r staff yn ddwyieithog ac anogir y plant I ddefnyddio’r iaith y meant yn fwyaf cyfforddus I’w siarad. Byddwn yn cyflwyno’r Gymraeg yn ddyddiol gan ddefnyddio llyfrau a chyfarpar sydd gennym ynghyd a’r cynllunio dyddiol.

Nod ein Meithrinfa yw annog plant I fod yn fwy annibynnol ac I ddatblygu sgiliau hunan ofal tra’n cynyddu hyder. Anelwn at greu amgylchedd gofalgar, glan, diogel, hwyliog ac anogol. Croesawn blant o bob grwp diwylliannol, ethnig, crefyddol a chymdeithasol.

Bydd aelodau’r staff yn gosod esiampl dda I’r plant gan ddangos ystyriaeth, parch a moesau da tuag at eraill. Arolygir y plant bob amser, gan gynnal cymhareb staffio briodol.

Darparwn wasanaeth gofal dydd llawn a rhan amser I deuluoedd a phlant o 3 mis I 5 oed. Cofrestrwyd I feithrimfa ag Asianiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithiasol Cymru ar gyfer 28 o blant ar yr un pryd, bechgyn a marched.

Byddwn yn cymryd amser bob dydd I gynllino a thraafod gwahanol withgareddau. Byddwn yn annog y plant I ymlacio a mwynhau eu hamser efo ni, gan chwarae gemau a rhoi cyfle I bawb ddod I adnabod ei gilydd. Caiff y plant ddigon o le, ofer ac amrywiaeth o ddefnyddiau.

Mae gennym drefn ddyddiol o weithgareddau heriol yn cynnwys celf, gemau, canu, tywod a dwr, chwarae allan a llawer mwy. Cynlluniwyd y gweithgareddau ar gyfer oedrannau, galluoedd a phersonliaethau gwahanol. Byddwn yn darparu amgylchedd b’le mae’r safonau uchaf o ofal plant yn hybu datblygiad, sgiliau cymdeithasol ac addysgiadol I blant o bob diwylliant.

Me ein sustem gwithiwiwr allweddol y nein galluogi I gynllunio gwithgareddau wedi’u teilwrio at anghenion pob plentyn. Bydd gweithgareddau’n dilyn un ai’r cyfnod Sylfaen neu Fframwaith Birth to Three Matters.

Mae dwy brif ardal yn y feithrinfa :

  • Ystafelloedd y babanod¬† - o 3 mis I 2 flwydd oed.
  • ¬†Ystafell plant dros ddwyflwydd – o 2 flwydd I 5 oed.